WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

เนื่องด้วย เป็นวันขึ้นปีใหม่
ขอเชิญพี่น้อง ทำบุญ 9 วัด ใน์ วันดี วันแห่งความสุข
เพื่อเป็นศิริมงคล แด่ชีวิต และครับครัวของท่าน

ในวันปีใหม่ไทย ทราเวลทูไกด์ ขอให้ทุกท่าน
มีแต่ความสุข ตลอดไปในวันปีใหม่นี้ด้วยนะค่ะ

ไหว้พระ 9 วัด นนทบุรี

 
ศาลหลักเมือง นนทบุรี
ศาล หลักเมือง ตั้งอยู่ที่ปากคลองอ้อม ตำบลศรีเมือง  ฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2208 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญมาอยู่ที่ปากคลองอ้อม  ต่อมาใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านตลาดขวัญดังเดิม  ศาลหลักเมือง ที่ปากคลองอ้อมจึงยังคงอยู่ที่เดิมถึงปัจจุบัน สำหรับศาลหลักเมืองได้จัดตั้งขึ้นอยู่ ณ ศูนย์ราชการ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วัดสะพานสูง
ตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ด มีชื่อเดิมว่า “วัดสว่างอารมณ์” สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อ เพราะในคราวที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  วัดบวรนิเวศวิหารเสด็จไปตรวจวัดสว่างอารมณ์ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงในวัด ชาว บ้านแถบนั้นเรียกกันว่า “วัดสะพานสูง” จนติดปาก จึงพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดสะพานสูง” มาจนทุกวันนี้  ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และนักเลงพระเครื่องทั่วประเทศต่างรู้จักวัดนี้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้เพราะพระเครื่อง และตะกรุดของหลวงปู่เอี่ยมซึ่งเป็นที่เลื่องลือในพุทธานุภาพอย่างยิ่ง ท่านสร้างพระปิดตา และตะกรุดมหาโสฬสมงคลไว้หาชมได้ยากในปัจจุบัน

วัดเสาธงทอง
ตั้งอยุ่ที่ตำบลเกาะเกร็ด เป็นวัดโบราณศิลปะสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสวนหมาก ที่มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่อยู่หลัง โบสถ์ นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเขตอำเภอปากเกร็ด มีเจดีย์องค์เล็กเป็นเจดีย์บริวารโดยรอบอีก 2 ชั้น ด้านข้างโบสถ์มีเจดีย์ องค์ใหญ่อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลม อีกองค์หนึ่งมีรูปแปลกคือมีฐานเหลี่ยม องค์ระฆังทำเป็นทรงกลมสูง ภายในโบสถ์มีลายเพดานสวยงามมาก เสาเป็นลายทองเขียนลายกรวยเชิงอย่างงาม พระประธานเป็นพระปางมารวิชัยปูนปั้น ขนาดใหญ่ คนมอญเรียกวัดนี้ว่า "เพ้ยะอาล้าต" ครับ

วัดชลประทานรังสฤษดิ์
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด ริมถนนสายนนทบุรี- ห้าแยกปากเกร็ด เป็นวัด
ใหม่ที่มีศิลปการสร้าง อย่างงดงาม ภายในวัดมีความกว้างขวางร่มรื่น ภายใต้หมู่ไม้
นานาพันธุ์ที่ปลูกไว้ทั่วบริเวณ จึงเป็นสถานเผยแพร่และเหมาะแก่การศึกษาพระธรรม
อย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังมีลานไผ่เอนกประสงค์ ซึ่งชาวพุทธโดยทั่วไป จะมารวมกันเป็น
จำนวนมาก เพื่อประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา และฟังธรรมจากพระเทพวิสุทธิเมธี
(ปัญญานันทภิกขุ) เจ้าอาวาส ในทุกวันอาทิตย์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัดกู้
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางพูด ห่างจากอำเภอปากเกร็ดไปทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นบริเวณที่เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พระมเหสีในรัชกาลที่ 5 ได้ประสบอุบัติเหตุ เรือล่มสิ้นพระชนม์ วัดนี้สร้างในสมัยพระยาเจ่ง
อพยพครอบครัวมอญเข้ามาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปแบบมอญ มีพระตำหนักสร้างเป็นอนุสรณ์สถานที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สิ้นพระชนม์เพราะเรือล่ม แล้วอัญเชิญพระศพมาไว้ที่วัดนี้ชั่วคราว
มีพระพุทธไสยาสน์ที่เป็นพระนอน ขนาดใหญ่ ความยาว 21 วา 2 ศอก มีศาลพระนางเรือล่ม
(พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์) ซึ่งจำลองแบบจากศาลาจตุรมุขของพระราชวังบางปะอิน
มีพระบรมรูปเท่าพระองค์จริงประทับยืน นอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบมอญ เป็นภาพเขียนสีน้ำมันอยู่ด้านในของพระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งเขียนเคียงคู่กับพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ
และที่ด้านหลังของพระนอนองค์ใหญ่นี้ เป็นที่เก็บเรือพระที่นั่งของพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ที่อัปปาง ซึ่งชาวบ้านได้กู้เรือมาเก็บไว้ที่วัดกู้แห่งนี้ การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ จากท่าน้ำอำเภอปากเกร็ดเลี้ยวซ้ายซอยวัดกู้มาตามถนนสุขาประชาสรรค์ ผ่านวัดบางพูดนอก สวนทิพย์ ห้องอาหารศรีไทยเดิม
รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นวัดกู้อยู่ด้านซ้ายมือ และจะเช่าเรือจากท่าน้ำ
อำเภอปากเกร็ดแล่นมาทางเหนือใช้เวลาประมาณ 10 นาที จะเห็นท่าน้ำวัดกู้อยู่ทางขวามือ

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตก (ฝั่งขวา) ที่ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี เยื้องศาลากลางจังหวัดไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ มีเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ 7 งาน 22 ตารางวา แบ่งออกเป็น 3 เขต คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตนอกกำแพงใหญ่

วัดชลอ
ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดชลอ วัดนี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ได้ทรงเสด็จทางชลมารคมาตามลำน้ำเจ้า พระยาผ่านจังหวัดนนทบุรีเรื่อยมาทางคลอง “ ลัด” ในปัจจุบันเรียกว่า “คลองบางกรวย” พระองค์ทรงเห็นว่า ที่ตรงนี้น่าจะมีการสร้างวัดขึ้นมาสักวัดหนึ่ง แต่เนื่องจากบริเวณนั้นในอดีตเคยมีเรือสำเภาจากเมืองจีนล่มและจมลง มีลูกเรือล้มตายมาก มีความเชื่อว่าเป็นที่อาถรรพ์ ในระหว่างการก่อสร้างก็มีอุปสรรคนานัปการ จึงทรงเสี่ยงสัตยาธิษฐานกับเทพยดาและมีพระสุบินนิมิตไปว่า ชายจีนชรามากราบทูลว่า ต้องสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภาเพื่อการแก้เคล็ด จึงทรงสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ได้ทรงพระราชทานนามวัดดังกล่าวว่า” วัดชลอ” วัดชลอถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ามาโดยตลอดเพิ่งจะมีพระภิกษุมาจำพรรษาในรัชกาลที่ 3 หรือ รัชกาลที่ 4 สิ่งที่น่าชมในวัดนี้คือ โบสถ์เรือหงส์ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่ม ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2526 โดยหลวงพ่อวัดชลอหรือท่านพระครูนนทปัญญาวิมล ได้เล่าถึงนิมิตรเห็นเรือหงส์ลอยมาอยู่หน้าโบสถ์หลังเก่า (โบสถ์ที่มีลักษณะเหมือนเรือสำเภา) จึงได้เริ่มลงมือก่อสร้าง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2447 5121, 0 2883 927

วัดสังฆทาน
สันนิษฐานว่าเดิมชื่อ วัดศาริโข สร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีหลวงพ่อโต พระพุทธรูป ปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง และที่อื่น ๆ ยังคงมา เคารพสักการะบูชาองค์หลวงพ่อโตมิได้เสื่อมคลาย เพราะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ด้วยเหตุที่เป็นวัด ร้างไม่มีพระภิกษุจำพรรษา ชาวบ้านจึงต้องนิมนต์พระจากละแวกใกล้เคียงมาเพื่อถวาย- สังฆทาน จนถูก เรียกขานกันติดปากว่า "วัดสังฆทาน" ซึ่งมีลักษณะแบบสำนักป่ามีธรรมชาติรอบข้าง ร่มรื่น เหมาะแก่ผู้ ประสงค์จะเจริญภาวนาที่มีเวลาจำกัด ทางวัดได้จัดโครงการ "อบรมธรรมปฏิบัติ" ขึ้น เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 4246157, 4330839 การเดินทาง สามารถไปวัดสังฆทานได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ดังนี้คือ ทางน้ำ โดยเช่าเรือจากท่าน้ำนนท์ข้ามฝากไปท่าน้ำบางศรีเมือง (เรือจะวิ่งตลอดทั้งวัน) ค่าโดยสาร คนละ 1 บาท แล้วนั่งรถสองแถวเข้าไปยังวัดสังฆทาน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที(รถสองแถวจะวิ่งบริการตั้ง แต่ เวลา 06.00-20.00 น.) ทางบก วิ่งไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้าแล้วตรงไปเลี้ยว แยกซ้ายมือ จะมีป้าย บอกทางเข้าวัดสังฆทานประมาณ 12 กม.

วัดเชิงเลน
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๘ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี เนื้อที่ ๑๖ ไร่ สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในการสร้างที่ชัดเจน สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นพร้อมกับวัดท้ายอ่าว และวัดเชิงท่า ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

 

 
 
 
 
   

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

ไหว้พระ 9 วัด อ่างทอง

ไหว้พระ 9 วัด นนทบุรี

ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม

ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

ไหว้พระ 9 วัด สิงห์บุรี

ไหว้พระ 9 วัด เพชรบุรี

ไหว้พระ 9 วัด น่าน

ไหว้พระ 9 วัด ลำปาง

ไหว้พระ 9 วัด ลำพูน

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน