WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

วัดสมานรัตนาราม

วัดโจ้โล้ หรือ วัดปากน้ำโจ้โล้
มาเที่ยวฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า อย่าพลาดมาชมความงดงาม แปลกตา “พระอุโบสถสีทอง” แห่ง วัดโจ้โล้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระอุโบสถที่มีความงดงาม สีทอง ทั้งอุโบสถ ทั้งภายนอก และภายใน และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นที่งดงามอลังการ ที่โดดเด่น หาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว และภายนอกวัด ยังมีพระยืนอุ้มบาตร สูงสามารถมองเห็นองค์พระแต่ไกล และ เรือโบราณ ในสมัยก่อนที่อยู่ในยุค สมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติความเป็นมาซึ่งเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ ตามประวัติวัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ยกทัพผ่านเพื่อไปตีเมืองจันทร์ โดยบริเวณวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งทัพของพม่า ซึ่งหลักฐานสำคัญของยุคนั้น คือเรือโบราณซึ่งจัดแสดงไว้ที่วัด เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับท่านที่มาเที่ยวชมวัด อย่าลืมลอดฐานพระประธานในโบสถ์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ผู้คนที่มาเที่ยววัดได้กราบไหว้สักการะอีกด้วย

วิจิตร งดงามมาก หาชมที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว

 

 

พระอุโบสถ ที่มีความสวยงาม ดั่งทองคำทั้งโบสถ์

 

ในพระอุโบสถงดงาม มาก ได้มากราบพระ และนั่งชมความสวยงามที่ปราณีต

 

 

 

การเดินทางมายังวัดปากน้ำโจ้โล้

 
 

 


 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
ศาลหลักเมือง
2
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
3
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง)
4
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
5
วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)
6
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ
7
วัดโพธิ์บางคล้า
8
วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)
9
วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร)