WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

เอ่ยถึงสมเด็จพุฒาจารย์โต หลายท่านคงนึกออก สมเด็จพุฒาจารย์โต ได้สร้างพระพุธทรูปมากมายหลายแห่ง หลายท่านก็คงทราบว่ามีวัดที่ไหนบ้าง และหนึ่งในวัดที่สมเด็จพุฒาจารย์โต ได้สร้างพระ คือ วัดสะตือ ท่าเรือ อยุธยา ท่านได้สร้างพระพุทธรูป พระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่านก็มักจะสร้างอะไรๆ ที่ใหญ่ๆ โตๆ สมกับชื่อของท่าน องค์พระมีขนาด ยาว 1 เส้น 6 วา สูง (ตั้งแต่พื้นถึงรัศมี) 8 วา ฐาน ยาว 1 เส้น 10 วา กว้าง 4 วา 2 ศอก หรือ ยาว 52 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 16 เมตร ด้วยความสวยงามขององค์พระ และความสักสิทธิ์ ของหลวงพ่อโต ทำให้คนทั่วสารทิศต่างมากราบไหว้ พระพุทธไสยาสน์ ที่วัดสะตือ แห่งนี้ เพราะความสักสิทธิ์ของ สมเด็จพุฒาจารย์โต นั่นเอง เพราะมีความเชื่อ ได้มากราบไหว้ พระนอนวันสะตือ ทำให้กิจการรุ่งเรือง ใหญ่โต สมดังชื่อ สมเด็จพุฒาจารย์โต

องค์พระมีขนาด ยาว 1 เส้น 6 วา สูง (ตั้งแต่พื้นถึงรัศมี) 8 วา ฐาน ยาว 1 เส้น 10 วา กว้าง 4 วา 2 ศอก หรือ ยาว 52 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 16 เมตร

ประวัติโดยย่อ

วัดสะตือ สร้างขึ้นเป็นวัดนับแต่ พ.ศ. ๒๔๐๐ เดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือขึ้นไปไม่ไกลนัก ที่เรียกว่า วัดสะตือ เพราะมีต้นสะตือใหญ่เป็นนิมิต ต่อเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ได้มาดำเนินการสร้างพระพุทธไสยาสน์แล้ว วัดสะตือจึงได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณพระนอนนี้และ เรียกนามตามชื่อตำบลว่า "วัดท่างาม" กาลต่อมา สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่๕ ได้เสด็จไปทรงนมัสการพระพุทธบาท ได้เสด็จขึ้นที่ท่าตำบลนี้ ๒ ครั้ง แต่นั้นมาจึงเรียกตำบลว่า "ตำบลท่าหลวง" และเรียกนามวัดว่า "วัดท่าหลวง" แต่ต่อมากลับไปเรียกว่า "วัดสะตือ" ตามนามเดิมอีก ซึ่งยุติต้องกันกับการเสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.watsatue.org

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) 

                หากจะถามว่า...สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโลกนี้มีจริงหรือไม่ ? ก็ไม่มีใครสามารถตอบได้แน่ชัดว่ามีจริงหรือไม่จริง เพราะมันเป็นสิ่งที่ลี้ลับยากที่จะพิสูจน์ความเชื่อถือ และศรัทธาของคนเท่านั้น ที่เป็นผู้กำหนดว่ามีจริงหรือไม่ แต่ก็มักจะกล่าวกันว่า “ถ้าหากไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่” เนื่องจากความเชื่อของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป

 
แผนที่ วัดสะตือ ท่าเรือ อยุธยา

 


 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
วัดไชยวัฒนาราม
2
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
3
วัดหน้าพระเมรุ
4
วัดใหญ่ชัยมงคล
5
วัดพุทไธศวรรย์
6
วิหารพระมงคลบพิตร
7
วัดมหาธาตุ
8
วัดโลกยสุธา
9
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร