WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

พิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แนะนำท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ในกรุงเทพฯ

สิ่งที่น่าสนใจ

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทางพิพิธภัณฑ์ฯได้มีการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลา และฉลองพระบาทส่วนพระองค์

 นอกจากนี้ ยังมีห้องฉายภาพยนตร์ที่จำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ที่ทำให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯได้สัมผัสกับบรรยากาศการชมภาพยนตร์ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ฯจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์และหนังหายากที่ไม่สามารถหาชมได้ทั่วไป และยังมีวัตถุชิ้นเอกมากมายที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

ห้องจัดแสดงชั้นที่ 1

ห้องจัดแสดงบริเวณชั้น 1 ของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้แก่ พระราชประวัติส่วนพระองค์ ตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์ อภิเษกสมรส จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2527 รวมทั้ง การจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เช่น การเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษ และพระราชกรณียกิจขณะเสด็จกลับมาประทับ ณ ประเทศไทยเป็นการถาวร นอกจากนี้ ยังจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ด้วย

ห้องจัดแสดงชั้นที่ 2

ห้องจัดแสดงบริเวณชั้น 2 ของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์ เสด็จเข้าศึกษาที่ทวีปยุโรป ทรงพระผนวช ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้ารำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ (พระยศขณะนั้น) เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรงสละราชสมบัติ จนกระทั่ง เสด็จสวรรคตและการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ประเทศอังกฤษ จนกระทั่ง เชิญพระบรมอัฐิกลับมายังประเทศไทย นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระจริยวัตรและพระราชนิยมส่วนพระองค์ในด้าน ต่าง ๆ เช่น ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์

ห้องจัดแสดงชั้นที่ 3

ห้องจัดแสดงบริเวณชั้น 3 ของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท รวมทั้ง พระราชกรณียกิจต่าง ๆ เช่น การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยที่สมบูรณ์ การพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย พระราชดำริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญในพิธีฉลองพระนคร 150 ปี การเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ พระราชลัญจกรในพระองค์

 
 

วัน – เวลาเปิดบริการ พิพิธภัณฑ์ฯ
เปิดให้เข้าชมทุกวัน (เว้นวันจันทร์ วันปีใหม่ และวันสงกรานต์) ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การ เดินทาง
รถประจำทางสาย  ๒, ๑๕, ๔๔, ๔๗, ๕๙, ๖๐, ๑๖๙ รถประจำทางปรับอากาศสาย  ๖๐, ๗๙, ๑๘๓, ๕๑๑ เรือโดยสารคลองแสนแสบ ขึ้นที่ท่าเรือผ่านฟ้า

ที่อยู่ ๒ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัสกรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ – ๒๒๘๐ – ๓๔๑๓ – ๔โทรสาร ๐ – ๒๒๘๑ – ๖๘๒๐
 
ข้อมูลอ้างอิง
http://www.kingprajadhipokmuseum.org/home/