WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทุกท่านจะได้สัมผัส คือมนต์เสน่ห์ ของบ้านบุ่ง หมู่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวชมวิถีของชาวบ้าน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญตามจุดต่างๆของหมู่บ้าน
- สวนสัก กลางหมู่บ้าน การแสดงต้อนรับ -ศาลเจ้าพ่อห้วยไก่ต่อ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP จุดฐานเรียนรู้ -ธนาคารขยะ -ผลิตภัณฑ์จากนุ่น บ้านโฮมสเตย์
-กลุ่มกล้วยตาก –น้ำยาเอนกประสงค์ –พรหมเช็ดเท้า

ชมคลิป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุ้ง

 

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทุกท่านจะได้สัมผัส คือมนต์เสน่ห์ ของบ้านเซิงหวาย หมู่ 3 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวชมวิถีของชาวบ้าน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญตามจุดต่าง
– กลุ่มแปรรูป ฟักข้าว
-ไก่ดำ ( การเลี้ยงไก่ การแปรรูปไก่ หมูยอ ลูกชิ้น )
-วัดเซิงหวาย หลวงพ่อเจ๊ก กล้วย ต้นโพธิ์ใหญ่ พระประจำหมู่บ้าน สัมภาษณ์ ผู้รู้ในวัดเช่น กกรมการวัด
-การแปรรูปกล้วย กระยาสารท ประแดกงา -กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ชมคลิป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเชิงหวาย

 

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทุกท่านจะได้สัมผัส คือมนต์เสน่ห์ ของบ้านบ้านคุ้งเตาเหล้า หมู่ 7 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวชมวิถีของชาวบ้าน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญตามจุดต่างๆ
- เขื่อนนเรศวร การแสดงมังคะละ ศาลปู่ฟัก มีคนเม็คภาพไหว้ศาล
-สถานีทดลองวิจัย ทำนาข้าว
-ศูนย์เรียนรู้ ฐานเรียนรู้ พืชสมุนไพร การทำลูกประคบ การนวดลูกประคบ
-โรงคัดขยะ
-การขยายพันธ์พริกไทย
-ไก่สวยงาม
- แปลงเกษตรพอเพียง คุณเล็ก

-การดำเนินการโรงปุ๋ย โรงสีข้าวชุมชน กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ธนาคารไก่
-กลุ่มจักสานไม้ไผ่ เส้นพลาสติก พรมเช็ดเท้า
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ชมคลิป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคุ้งตาเหล้า

 

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทุกท่านจะได้สัมผัส คือมนต์เสน่ห์ ของบ้านวังมะด่าน หมู่ 9 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลกเราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวชมวิถีของชาวบ้าน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญตามจุดต่างๆ
- ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน การทำเต้าเจี๊ยว การแสดงมังคะละ
– แพปลาที่วัด วังมะด่าน ไม้ไผ่ สวนสมุนไพร ขนมดอกจอก
-สารสกัดชีวภาพ
-ไร่ฟาร์มอดุลย์ ดอกอัญชัน แปรรูป
-กลุ่มจักรสาน ไม้ไผ่ พลาสติก
-ภาพความน่ารักของคนในชุมชน รอยยิ้ม
-แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ชมคลิป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะด่าน

 

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทุกท่านจะได้สัมผัส คือมนต์เสน่ห์ ของบ้านทุ้งน้ำใส หมู่ 11 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวชมวิถีของชาวบ้าน

เยี่ยมชมสถานที่สำคัญตามจุดต่างๆ
- ศูนย์เรียนรู้ การดำเนินการ โรงสี ปุ๋ยอัดเม็ด เสื่อถัก จักรสาน
–การทำฟอนิเจอร์ ปูนปั้นคนพิการ ฟอนิเจอร์ไม้คุณฉลอง
-ภาพความน่ารักของคนในชุมชน รอยยิ้ม
-แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ชมคลิป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทุ่งน้ำใส

 

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทุกท่านจะได้สัมผัส คือมนต์เสน่ห์ ของบ้านวังมะสระ หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวชมวิถีของชาวบ้าน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญตามจุดต่างๆ
- วัดวังมะสระ การแสดงกองยาว ประวัติพระเครื่องวังมะสระ ให้อาหารปลา วัตถุโบราณ เลี้ยงกบ เลี้ยงไก้ ไม้ไผ่
–สวนผสมผสาน การแปรรูกกล้วย
-โฮมสเตย์
- การทำลูกประคบสมุนไพร การนวดลูกประคบ
-โรงสีข้าว
-ภาพความน่ารักของคนในชุมชน รอยยิ้ม
-แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ชมคลิป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังมะสระ