WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช-ครั้งที่-31

วันที่ 10–18 กุมภาพันธ์ 2561

 

แ ต่ ง ไ ท ย ม า เ ที่ ย ว ห นึ่ ง เ ดี ย ว ใ น โ ล ก
จังหวัดลพบุรี ขอเชิญเที่ยว งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่มีกำหนดการจัดงานวันที่ ๑๐ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๙ วัน ๙ คืน) ..”ชมการแสดงแสง สี เสียง การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ร่วมงานราตรีในราชสำนัก สัมผัสกับความงดงามของสวนนารายณ์นฤมิตโรงละครในจินตนาการ ชมขบวนแห่ตระการตา การละเล่นแกะ โก๊ะ เปีย ซื้อของในตลาดย้อนยุค ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้นานาพันธ์ุ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง …

* หมายเหตู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/KingnaraiLopburi/