WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

7-12 ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

 ประเพณีที่ยิงใหญ่ของชาวเพขรบูรณ์ ที่หาชมได้ยาก และมีที่เดียวแห่งนี้ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเพชรบูรณ์ ที่มีแห่งเดียวในโลก ให้คงอยู่สืบไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตลอดการจัดงาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวิชาการ ขบวนแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์และทางน้ำ การแสดงแสงเสียงตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ เทศกาลอาหารอร่อย และอื่นๆ อีกมากมาย

 

งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2561 เป็นหนึ่งในประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น สำหรับงานนี้จะจัดขึ้นในวันสารทไทย ซึ่งเป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี สำหรับปี 2561 แรม 15 ค่ำเดือน 10 ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม 2561


กำหนดการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑
ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา อาคารหลังใหม่ด้านหน้า สถาบันการพลศึกษาฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ตั้งแถวออกจากสถาบันการพลศึกษาฯ
เวลา ๑๘.๐๐ น. - เริ่มพิธีการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา พุทธอุทยานเพชบุระ
วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๙ น. - พิธีบวงสรวงเทพยดา ณ บริเวณวัดไตรภูมิ
- การประกวดโต๊ะหมู่บูชา ณ สวนสาธารณะเพชบุระ
เวลา ๑๖.๓๐ น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดไตรภูมิ
เวลา ๑๗.๐๐ น. - อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมิแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ 
เวลา ๑๘.๓๐ น. - พิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ด้านบริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
เวลา ๑๘.๓๐ น. - ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม และเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ (วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
เวลา ๐๙.๓๙ น. - อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำ จากท่าน้ำวัดไตรภูมิไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร
- พิธีเจริญมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เวลา ๑๐.๓๙ น. - พิธีอุ้มพระดำน้ำ (วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร
เวลา ๑๘.๐๐ น. - พิธีเปิดตลาดนัดชุมชนคุณธรรม และเทศกาลอาหารอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ
เวลา ๑๙.๐๙ น. - พิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง ตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชบุระ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
เวลา ๒๐.๒๙ น. - การแสดงแสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. - กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดเพชรวราราม
- ประกวดสำหรับอาหารพื้นบ้าน ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
เวลา ๐๘.๓๐ น. - การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ (ประเภทเรือสั้น ๑๘ ฝีพาย) ณ ท่าน้ำวัดไตรภูมิ ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เวลา ๑๘.๓๐ น. - ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม และเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ
เวลา ๒๐.๒๙ น. - การแสดงแสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. - การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ (ประเภทเรือยาว ๓๐ ฝีพาย) ณ ท่าน้ำวัดไตรภูมิ ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เวลา ๑๘.๓๐ น. - ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม และเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ
เวลา ๒๐.๒๙ น. - การแสดงแสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ประกวดวาดภาพ ณ วัดไตรภูมิ
- การแข่งขันตอบปัญหาท้องถิ่น
เวลา ๑๐.๓๙ น. - พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร
เวลา ๑๘.๓๐ น. - ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม และเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ
เวลา ๒๐.๒๙ น. - การแสดงแสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
หมายเหตุ  
๑. เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
๒. ติดต่อสำรองที่นั่งชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง ได้ฟรีที่ 
- สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร. ๐๕๖-๗๑๑๐๐๗ ต่อ ๑๑๒ 
- ศูนย์การท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร. ๐๕๖-๗๒๑๕๒๓
- กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร. ๐๕๖-๗๑๑๐๐๗ ต่อ ๓๐๖, ๓๐๙
ติดต่อสอบถาม:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 056 711 007
ผู้ชม 22473

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/umpradamnam/